Altijd gratis verzending binnen Nederland!

Privacy van onze vrienden.

Over ons privacybeleid


Tennisballen Store geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Tennisballen Store. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze
wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met
betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking


Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware


JouwWeb
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot je
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.


Mijn Domein
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Domein. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn Domein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors


Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek


DHL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres
en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.


Facturatie en boekhouden


e-Boekhouden.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
e-Boekhouden.nl. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. e-Boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens
vertrouwelijk behandelen. e-Boekhouden gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw
verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Tennisballen Store op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je
aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.


Jouw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.


Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door of in opdracht van Tennisballen Store. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies


Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
overige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Tennisballen Store
privacy@tennisballenstore.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Jordi Ploeg